خانه » درایر تبریدی

در حال نمایش 12 نتیجه

درایر تبریدی میکروپور IS 130

۳۷۷,۰۲۲,۹۲۰ تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 130 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 20000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 120

۲۶۰,۵۸۶,۱۶۰ تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 120 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 15500 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 110

۲۱۹,۳۳۹,۴۴۰ تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 110 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 10300 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 100

۱۸۴,۷۵۸,۰۰۰ تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 100 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 8200 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 90

۱۴۵,۸۶۸,۱۹۰ تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 90 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 6200 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 80

۱۲۱,۱۶۳,۳۰۰ تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 80 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 5000 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 70

۹۵,۵۹۹,۲۸۰ تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 70 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 3500 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 60

۸۴,۲۱۲,۷۶۰ تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 60 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 3100 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 50

۷۳,۰۴۴,۶۰۰ تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 50 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 2500 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 40

۶۲,۳۰۱,۵۰۰ تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 40 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 1600 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 35

۵۳,۷۱۰,۲۰۰ تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 35 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل 1200 لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.

درایر تبریدی میکروپور IS 30

۴۲,۵۳۷,۸۰۰ تومان

درایر تبریدی میکروپور ترکیه مدل IS 30 قدرت خشک کردن هوای فشرده معادل ۸۰۰ لیتر بر دقیقه را در نقطه شبنم 3+ درجه سانتی گراد دارد. این درایر مجهز به میکرو فیلتر اولیه و ثانویه می باشد و دارای یک سال گارانتی میکروپور می باشد.